Videos

videos_VIET

Một phút cho hòa bình khởi xướng bởi Di Lặc Rael

Hãy tạo ra một thế giới thống nhất: 1 phút cho hòa bình

Một phút cho hòa bình tại Montreal (Canada)

Một phút cho hòa bình tại Torino ( nước Ý)

Một phút cho hòa bình tại Sydney, Úc

Một phút cho hòa bình tại Rio de Janeiro (Brazil)

Một phút cho hòa bình tại Toulon ( nước Pháp)

Một phút cho hòa bình tại Montpellier ( nước Pháp)

Một phút cho hòa bình tại Vancouver (Canada)

Một phút cho hòa bình tại Dijon và Paris ( nước Pháp)

Một phút cho hòa bình tại Tây ban Nha